top of page
IMG_20210503_215503843_edited_edited.jpg

FAQ

Hier geven we extra nuttige informatie bij de aanleg van jouw rioleringsstelsel...

FAQ: FAQ

AS-BUILT RIOLERINGSPLAN

Het as-built rioleringsplan is zelden ter beschikking bij het oplossen van verstopping of het opsporen van hinderlijke geur in een installatie. Dan is het noodzakelijk dat we de installatie in kaart brengen om gericht naar oplossingen te zoeken. Wanneer er een as-builtplan ter beschikking is kan deze stap worden overgeslagen.

Maar wat is een as-builtplan?

Het as-built dossier van de ondergrondse riolering, bestaat uit een aangepast uitvoeringsplan en  foto’s die de werkelijke situatie van de ondergrondse buizen en putten duidelijk weergeven.

Het as-built plan van de riolering bevat minstens volgende elementen: (indien de elementen door de regelgeving worden opgelegd)

 • plaatsing en inhoud van de hemelwaterput in liter.

 • de totale horizontale dakoppervlakte en constructies die naar de hemelwaterput worden afgevoerd

 • vermelding van de aftappunten van het hemelwater (hergebruik van regenwater is verplicht)

 • de totale verharde oppervlaktes in m², of ze al of niet zijn uitgevoerd in waterdoorlatende materialen en of het water infiltreert op eigen domein of wordt afgevoerd naar een infiltratievoorzieningen. (mag niet geloosd worden op openbaar domein, RWA en zeker niet op DWA).

 • de exacte plaatsing, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume van de infiltratievoorziening in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de infiltratievoorziening aangesloten worden in vierkante meter en de locatie en het niveau van de overloop

 • de exacte plaatsing, omvang en diepte van de buffervoorziening, het buffervolume van de voorziening in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de voorziening aangesloten worden in vierkante meter, en de locatie en het niveau van de leegloop en overloop. Hoe is vertraagde afvoer gerealiseerd ? Knijpleiding, wervelventiel, …

 • de exacte dimensionering van eventuele gebundelde voorzieningen waarvan wordt gebruikgemaakt, en de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de gebundelde voorziening aangesloten worden

 • de exacte inplanting van de septische put met de vermelding van het volume in liter. Wat werd aangesloten op de septische put (grijs en of zwart water).

Ook wanneer in een latere fase aannemers verharding komen plaatsen (terrassen, inrit, paden, …) moet het water in eerste instantie infiltreren op eigen domein in groenzone, naar de infiltratie of buffervoorziening en in laatste instantie naar de RWA van het openbare rioleringsstelsel. De aannemer dient het as-builtplan verder aan te vullen en aan het postinterventiedossier toe te voegen.

Het as-built rioleringsplan dient onderdeel te zijn van het postinterventiedossier en werd opgevraagd aan de aannemers indien ter beschikking werd het aan het postinterventiedossier toegevoegd.

Inhoud van het As-built riolerinsgplan: https://sway.com/OxvT1EanMWIQnyLu?ref=Link&loc=mysways

AANSLUITPUTTEN (DWA EN RWA)

De opdrachtgever zorgt dat hij in het bezit wordt gesteld van een as-builtplan van de rioleringsinstallatie. 
Plaats ter hoogte van de rooilijn specifieke "huisaansluitputten" tussen je privé-installatie en de openbare riolering. Dat helpt je later om vlot je eigen stelsel te ontstoppen mocht dit nodig zijn. Zie de richtlijnen van de rioolbeheerder.
Aansluitputten moeten toegankelijk zijn, plaats deksels niet onder gras, oprit, paden, beplanting, …

Wanneer er putjes ter hoogte van de rooilijn ontbreken, kan de installatie niet worden gekeurd.

Huisaansluitputten zijn GEEN syfonputen, maar putten waar je het water ziet doorstromen.
Kijk deze jaarlijks na op eventuele verstoppingen.

RWA

De overloop van de regenwaterput wordt afgevoerd naar de infiltratie inrichting. Dat afgevoerde water is meestal wel vrij van bladeren en zand.
Anders is het met het water dat wordt afgevoerd van verharde oppervlaktes zoals, terrassen, oprit, inrit, … dit water kan zand bevatten en wordt beter afgevoerd naar de infiltratie via een zandvanger. Zo voorkom je dat het zand in de infiltratieput komt.

Voor aanvraag omgevingsvrguning vanaf oktober 2023 is men verplicht om een infiltratie installatie bovegronds te voorzien.

REGENWATERPUT

Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de   plaatsing van een of meer hemelwaterputten met   een totale minimale inhoud van 5000 liter verplicht.
Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 vierkante meter, andere dan eengezinswoningen, is de plaatsing   van een of meer hemelwaterputten verplicht. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte,   afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10.000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig   hergebruik mogelijk is of zal zijn. 
De hemelwaterputten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en minstens één of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of bij oppervlaktes vanaf 1.000m², een buffervoorziening als die aanwezig of verplicht is overeenkomstig de gewestelijke hemelwaterverordening.

SYFONPUT OF GEURSLOT  OP REGENWATERPUT

Een syfonput houdt de rioolgeur tegen uit de openbare riolering, zodat de geur niet in de regenwaterput kan komen. Wanneer er rioolgeur in de regenwaterput kan, dan neemt het water deze geur op.

Het plaatsen van een sifonput na de infiltratie installatie is niet aan te raden, daar er niet zo vaak water vanuit een goed werkende infiltratieinstallatie komt in de sifonput. Wanneer je het geurslot zijn werk wil laten doen, dien je geregeld de put te controleren op de aanwezigheid van voldoende water.

INFILTRATIEVOORZIENING

Een vergunning of melding voor de bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie of de aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen vanaf 40m² kan alleen verleend worden of verricht worden voor zover voorzien is in de plaatsing van een infiltratievoorziening behalve als het goed kleiner is dan 250 vierkante meter (de oppervlakte van de bouwplaats/de site).

De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 vierkante meter per 100 vierkante meter afwaterende oppervlakte. Het volume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte.

De in rekening te brengen afwaterende oppervlakte voor de dimensionering van een infiltratievoorziening is de som van:
   - de verharde grondoppervlakten die nieuw aangelegd of heraangelegd worden;
   - een deel van of in voorkomend geval de volledige bestaande verharde grondoppervlakte voor zover deze nog niet is aangesloten op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening; 
   - de horizontale dakoppervlakten van de nieuw te bouwen of te herbouwen overdekte constructies;
   - een deel van of in voorkomend geval de volledige horizontale dakoppervlakte van de bestaande constructie waar tegenaan gebouwd wordt voor zover deze nog niet is aangesloten op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening.

Het deel van de bestaande verharde grondoppervlakte of van de horizontale dakoppervlakte van de bestaande aansluitende constructie dat mee in rekening gebracht moet worden voor de dimensionering van de infiltratievoorziening wordt beperkt tot de oppervlakte van de nieuwe of heraangelegde verharding of overdekte constructie.

Een noodoverloop van de infiltratievoorziening wordt afgevoerd naar een gracht of de RWA-aansluiting.

LET WEL: Voor omgevingsvergunningen vanaf oktober 2023 is een bovengrondse infiltratie verplicht. De  infiltratievoorziening moet geplaatst worden boven het gemiddelde grondwaterniveau!

ZANDVANGER

Het is aan te raden een zandvanger te plaatsen voor de infiltratievoorziening wanneer ook terrassen, oprit of dakterrassen er in worden opgevangen. Zo wordt het zand van deze oppervlaktes opgevangen en komt het niet in de infiltratievoorziening terecht.

Controleer de putten twee maal per jaar en schep deze indien nodig leeg en spoel daarna goed schoon, zodat alle zand, bladeren, ….worden verwijderd.

SEPTISCHE PUT

Septische put 
Voorkom het verstoppen van wc afvoerbuizen door:

 1. de grote knop te gebruiken bij een grote boodschap

 2. gebruik toiletpapier dat snel oplost in water (vermijdt het gebruik van toiletpapier dat niet oplost in water, want deze bevorderen verstoppingen, zeker in combinatie met het gebruik van onvoldoende spoeling)

 3. onderhoudsproducten te gebruiken die de werking van de septische put niet storen. Gebruik geen zepen, detergenten of bleekwater of ammoniak-houdende reinigingsproducten. 

Zorg ervoor dat er in de septische put nooit niet-biologisch afbreekbare producten terechtkomen, zoals plastic, geneesmiddelen, moeilijk verteerbare papiersoorten, maandverbanden, verf of andere chemische producten.

SIFONPUT OF GEURSLOT OP DWA

Een syfonput houdt de rioolgeur tegen uit de openbare riolering. Een syfonput of geurslot op het DWA-circuit regelmatig nakijken op aanwezigheid van slib, zeepresten, vet (keuken/vaatwasser).
Laat in dit putje GEEN water uit een septische put lopen!

VETVANGER

Dit putje vangt het vet en andere etensresten op van de gootsteen en de vaatwasser. Een vetvanger dient geplaats zo dicht mogelijk bij de keuken. Zo wordt het syfonputje ter hoogte van de straat op het vuil water, niet belast en vraagt dit minder tot geen onderhoud.
Hou er rekening mee dat dit putje regelmatig dient onderhouden te worden.

bottom of page