top of page

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Wanneer moet je een veiligheidscoördinator aanstellen?

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Bij bouwwerken waar meer dan één aannemer tewerkgesteld wordt, dit tegelijkertijd of na elkaar, is de aanstelling verplicht.

Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing  op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...​

Grosso modo mag men stellen dat alle werken, door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving vallen.

Wanneer het gaat over een project waar minstens twee aannemers, tegelijk of achtereenvolgens zullen tewerkgesteld zijn, is de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht.

Het KB voorziet verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen

  • de opdrachtgever

  • de bouwdirectie ontwerp (de architect)

  • de bouwdirectie belast met de uitvoering

(de hoofdaannemer of de eerste aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats)

  • de bouwdirectie controle (de architect)

  • de aannemer, zelfstandigen onderaannemers

  • de coördinator ontwerp

  • de coördinator verwezenlijking

  • alle interveniërende of tussenkomende partijen.

Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papierwerk met zich meebrengt.

Tijdens het bouwproject geven we je meer uitleg over wat veiligheidscoördinatie inhoudt, uitleg over onze manier van werken en de inhoud van het postinterventiedossier. Gegevens voor het postinterventiedossier dienen bezorgd door alle tussenkomende partijen of aannemers die werken uitvoeren op de bouwplaats.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
bottom of page