top of page
_MG_14_edited.jpg
veiligheidscoördinatie: Afbeelding

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Wij begeleiden je tijdens jouw bouw of verbouwingswerken

Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing  op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...

Grosso modo mag men stellen dat alle werken, door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving vallen.

Wanneer het gaat over een project waar minstens twee aannemers, tegelijk of achtereenvolgens zullen tewerkgesteld zijn, is de

aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht.

Het KB voorziet verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen

  • de opdrachtgever

  • de bouwdirectie ontwerp (de architect)

  • de bouwdirectie belast met de uitvoering (de eerste aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats)

  • de bouwdirectie controle (de architect)

  • de aannemer, zelfstandige

  • de coördinator ontwerp

  • de coördinator verwezenlijking

  • alle interveniërende of tussenkomende partijen.

Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papierwerk met zich meebrengt.

Bij de start van een project geven we je meer uitleg over wat veiligheidscoördinatie inhoudt en onze manier van werken.

Op het einde van de werken dient een postinterventiedossier opgemaakt te worden. 

veiligheidscoördinatie: Service
veiligheidscoördinatie: Service
bottom of page